کیمیا برگ آسیا

کیمیا برگ آسیا

تولید و توزیع پایه های رویشی درختان میوه به روش کشت بافت گیاهی ، انواع نهال های پیوندی ، انواع گل های زینتی

دسته بندی محصولات:

  دسته بندی پایه های رویشی

  تولیدشده (کیمیا برگ آسیا):

  پايه رويشی هسته دار

  GF677

  مشخصات گیاهشناسی:

  گونه: دورگ هلو x بادا
  کشور منشا: فرانسه
  عادت رشدی: عمودی و تولید شاخه های جانبی
  قدرت رشد: بسیار قوی
  ۱۰۱۵ % بیشتر از دانهال هلو (نهال بذري هلو)
  داراي رشد سريع و القاي زودرسی
  ايده آل براي كشت مجدد

  مشخصات زراعی:

  گونه های قابل پیوند: هلو، شلیل، بادام، آلوهای اروپایی و ژاپنی و برخی از ارقام زرد آلو
  سایر موارد: نیاز به هرس تابستانه جهت كنترل رشد شاخساره و كاهش رقابت بين ميوه و شاخساره
  قابلیت پیوند بالا و سازگار با پيوندك

  مقاومت به تنش ها:

  خاک: مناسب خاک های فقير و خشک
  آهك: مناسب خاك هاي آهكي (با ميزان آهك بالاي ۱۲%)
  غرقاب: حساس
  سایر موارد: مقاوم به كلروز آهن و زنگ هلو

  پايه رويشی هسته دار 

  GN

  مشخصات گیاهشناسی:

  گونه: دورگ هلو Nemared و بادام Garfi
  کشور منشا: اسپانيا
  قدرت رشد: نيمه قوی

  مشخصات زراعی:

  گونه های قابل پیوند: هلو، شليل، بادام و برخي آلوها 

  مقاومت به تنش ها:

  خشكي: متحمل (مقاوم)
  آهك: متحمل (مقاوم)
  شوري: متحمل(مقاوم)
  كلروز: متحمل (مقاوم)
  نماتد گره ريشه: (مقاوم)

  پايه رويشی هسته دارها

  (هلو، شلیل ، بادام ، آلو ، زرد آلو )

  PENTA

  مشخصات گیاهشناسی:

  گونه: انتخاب کلونی از دانهال (نهال بذری) بدست آمده از يك نسل با گرده افشانی باز 
  Prunus domestica “Imperial Epineuse”
  کشور منشا: ایتالیا 
  عادت رشدی: عمودی و معمولا بدون شاخه جانبی
  قدرت رشد: قوي

  مشخصات زراعی:

  تکثیر: ريز ازديادي (كشت بافت) و قلمه های چوب سخت
  گونه های قابل پیوند: هلو، شلیل ، بادام ، آلو ، زرد آلو
  ساير موارد: پيوند بادام روی اين پايه نسبت به GF677 ، ۵-۶
  روز در شكوفه دهي تاخير دارد. پيوند هلو و شليل روی اين پايه نسبت به GF677 20-10% كاهش قدرت رشد وجود دارد. قدرت درخت ارقام زرد آلو و آلو 
  شبيه يا كمي بيشتر از Myrobalan 29C مي باشد.

  مقاومت به تنش ها:

  خاک: بسيار سازگار با خاک هاي سنگین 
  آهك: مقاوم
  غرقاب: مقاوم
  خشکی: مقاوم
  نماتد ریشه: مقاوم
  پوسيدگی طوقه (فیتوفتورا): مقاوم
  پوسيدگی ريشه (آرمیلاریا): مقاوم
  پژمردگی ورتیسیلیومی: مقاوم

  پایه رویشی هسته دار ها

  (هلو، زرد آلو، بادام، آلو)

  TETRA

  مشخصات گیاهشناسی:

  گونه: كلوني از دانهال رقم Reine Claude آلو ( گوجه سبز) اروپايي Prunus domestica 
  کشور منشا: ايتاليا
  عادت رشدی: عمودی
  قدرت رشد: قوی

  مشخصات زراعی:

  تکثیر: ریزازدیادی (کشت بافت ) و قلمه چوب سخت 
  استقرار: بسيار خوب
  گونه های قابل پیوند: هلو، زرد آلو، بادام، آلو 
  سایر موارد: نيمه پا کوتاه (۱۰%کوتاه تر از Penta)
  تاخیر گل دهی در بادام به مدت ۴-۵ روز نسبت به GF677 

  مقاومت به تنش ها

  خاک: سازگار با خاک های سنگین 
  آهك: مقاوم
  غرقاب: مقاوم
  نماتد مولد غده ریشه: مقاوم 
  پوسيدگی طوقه (فیتوفتورا): مقاوم
  پوسيدگی ريشه (آرمیلاریا): مقاوم
  پژمردگی ورتیسیلیومی: مقاوم

  پايه رويشی آلو

  و گوجه باغی 

  MYROBALAN 29C

  مشخصات گیاهشناسی:

  گونه: كلون انتخابي از نسل(آلوچه گيلاس) Prunus cerasifera
  کشور منشا: آمریکا
  عادت رشدی: عمودی 
  قدرت رشد : قوي (كمتر از دانهال ميروبالان)
  سایر موارد: شاخه های یک ساله قرمز قهوه ای

  مشخصات زراعی:

  تکثیر: ريز ازديادی کشت بافت) و قلمه های چوب سخت
  گونه های قابل پیوند: آلو، زرد آلو
  استقرار: به قيم نياز دارد.

  مقاومت به تنش ها:        

  خاک: سازگار با خاك هاي خشك و آهكی
  غرقاب: مقاومت متوسط
  شوري: مقاوم
  سرما: مقاوم
  نماتد گره ریشه: مقاوم
  پوسيدگی طوقه (فیتوفتورا): مقاوم
  سایر موارد: مقاومت متوسطی به اگرو باکتریوم (گال طوقه) دارد و به شانكر باكتريايی حساس است.

  پايه رويشی گيلاس 

  CHISELA 6

  مشخصات گیاهشناسی:

  گونه آلبالو(گونه) Prunus cerasus x Prunus canescen
  کشور منشا: آلمان
  عادت رشدی: گسترده
  قدرت رشد: رشد متوسط به كم
  سيستم ريشه: سطحي
  ارتفاع گياه بالغ: پاكوتاه تا نيمه پا كوتاه
  سایر موارد: شروع باردهي از سال سوم

  مشخصات زراعی:

  استقرار: استقرار در زمين نسبتا خوب است
  گونه های قابل پیوند: گيلاس و آلبالو
  تراكم كاشت: مناسب براي باغ هاي گيلاس با تراكم بالا (۸۰۰-۱۲۰۰ درخت در هكتار) با آبياري اختصاصي مي باشد.
  هرس: نياز به هرس منظم به منظور بدست آوردن نسبت متعادل فعاليت رويشي و ميوه دهي دارد.
  ساير موارد: سازگاري پيوند با واريته هاي اصلي گيلاس خوب است.

  مقاومت به تنش ها:

  خاک: اين پايه خودش را به خوبي با انواع مختلف خاك سازگار مي كند.
  گياه دوره هاي كوتاه غرقابي را تحمل مي كند اما از خاك هاي لومي، خشك و نامرغوب آسيب مي بيند.
  آهك خاك: مقاومت متوسط
  سرما: متحمل
  پوسيدگي طوقه (فیتوفتورا): حساسيت متوسط
  پوسيدگي ريشه (آرميلاريا): حساس
  شانكر باكتريايي : حساسيت بالا
  سایر موارد: متحمل به بيماري هاي ويروسي، حساسيت كم به اگروباكتريوم (گال طوقه) و مقاوم به زنگ

  پایه رویشی گلابی 

  PERODWARF

  مشخصات گیاهشناسی:

  گونه: دو رگ دو رقم Bonne Luise x Old home
  کشور منشا : آلمان
  عادت رشدی: عمودی
  قدرت رشد: مشابه با “به” ولي قدرت کمتری نسبت به دانهال گلابی دارد.
  ارتفاع گیاه بالغ: پاکوتاه

  مشخصات زراعی:

  گونه های قابل پیوند: سازگار خوبی به همه ارقام گلابی دارد ( نیاز به میان پایه ندارد)
  تراکم کشت: مناسب کشت متراکم
  سایر موارد: در محل هايی كه مشكلاتی براي پايه هاي به اتفاق می افتد مناسب است.
  اين پايه بايد با ارقامي با اندازه ميوه خوب تركيب گردد.
  توليد نسبت به “به” در باردهي اوليه كمتر است.

  مقاومت به تنش ها

  خاک: مقاوم به خاک های آهکی، قلیایی و کلروز آهن
  خشکی: مقاوم
  سرما: مقاوم به سرماي زمستانه
  آتشك: مقاوم

  پایه رویشی گلابی 

  OHF 69

  مشخصات گیاهشناسی:

  گونه: دو رگ Old home x Farmingdale
  کشور منشا : آمريكا
  عادت رشدی: عمودی
  قدرت رشد: نسبتا قوی
  قدرتی شبيه يا كمی كمتر از Farold 40
  سایر موارد: سيستم ريشه های مويی متراكم و استقرار خوبی دارد.

  مشخصات زراعی:

  تکثیر: تنها از طریق كشت بافت
  گونه های قابل پیوند: سازگاری با ارقام اصلي خوب است.
  تراکم کشت: تراكم متوسط (كمتر از ۲۰۰۰ درخت در هكتار)
  سایر موارد: دير بارده نسبت به “به
  ارقام مناسب: ويليام و كيسر

  مقاومت به تنش ها

  خاک: اين پايه خاك هاي آهكي را تحمل مي كند و مقاومت بالاتري به خاك هاي سنگين نسبت به Farold 40 نشان مي دهد.
  خشكي: تا حدي مقاوم
  سرما: متحمل
  آتشك: مقاوم

  پایه پسته امریکایی

  UCB1

  مشخصات گیاهشناسی:

  یو سی بی وان UCB-1 هیبریدی بین دو درخت خاص از دو گونه وحشی پسته Pistacia atlantica  و Pistacia integerrima است.

  که بذر آن توسط دانشگاه دیویس کالیفرنیا تولید شده است.

  هم اکنون به عنوان بهترین و پرمحصول ترین پایه پسته موجود در دنیا شناخته می شود.

  مشخصات زراعی:

  رشد بسیار سریع و قوی دارد به نحوی که چنانچه نهال آن در فصل بهار در زمین اصلی کاشته شود 3 تا 4 ماه بعد قابل پیوند است.

  این گیاه تنها به عنوان پایه بوده و حتما بایستی روی آن پیوند زده شود.

  در حال حاضر قسمت اعظم باغات پسته امریکا زیر کشت پایه UCB-1 است.

  عرضه این نهال با روش جدید به نام کشت بافت تولید می شود.

  مقاومت به تنش ها

  این پایه نسبت به سرما و بیماری های خاکزی(مانند ورتیسیلیوم گموز و نماتود) مقاوم است.

  رقم انگور فلیم 

  FIAME SEEDLESS

  مشخصات عمومی:

  نام علمي گونه: Vitis vinifera
  منشا: آمريكا
  مشخصات ميوه: اندازه متوسط، قرمز رنگ، گرد و بيدانه
  نوع مصرف: تازه خوری
  مزه: شيرين و ترد

  رقم انگور پرلت 

  PERIETTE

  مشخصات عمومی:

  نام علمی گونه: Vitis vinifera
  مشخصات ميوه: سبز و سفيد رنگ، گرد و بي دانه
  نوع مصرف: تازه خوري
  مزه: شيرينی ملايم تا كمی ترش مزه

  گل محمدی کشت بافتی ژنوتیپ برتر

  مشخصات گیاهشناسی:

  گل‌محمدی بانام علمی Rosa damascenaMill. ‌از شاخه گیاهان گل‌دار، زیرشاخه نهاندانگان، رده‌ی دولپه‌ای‌ها، زیر‌رده Rosidea‌،راسته Rosales، خانواده Rosaceae، زیر خانواده Rosoideaeهست.

  مزایا:

  1.تولید پایه ها در آزمایشگاه کشت بافت
  2.مقاوم به کم آبی و کشت به شیوه دیم
  3.پایه های سالم سازی شده
  4. پایه های متناسب با اقلیم های گوناگون
  5.تفریق گل محمدی خوراکی و غیر خوراکی
  6.ظرفیت بالای تولید در مقیاس های کلان
  7.یکسانی پایه در گلستان های ایجادی
  8.افزایش توان مدیریت تولید

  نهال پائولونیا

  مشخصات گیاهشناسی:

  سه ماه گلدهی در سال

  رشد بسیار بالا

  ارتفاع بین 8 تا 10 متر

  مقاوم به خاکهای اسیدی و با زهکش نامناسب

  مقاومت دمایی+52 و -35

  چوب بسیار مرغوب و گران قیمت

  جاذب گرد و خاک و دود

  تحمل به خزان دار کم آبی

  **********************

  ویژگیهای نهال استاندارد:

  ۱- ریشه فراوانی داشته باشد.
  ۲- ساقه آن مستقیم و بدون انشعاب باشد.
  ۳- تاج آن طبیعی و انشعاب داشته باشد.
  ۴- پوسته نهال باید شاداب و آبدار باشد.
  ۵- در نهالهایی که همیشه سبزهستند رنگ برگها باید سبز معمولی یا سبز تیره یکدست باشد.همچنین آثار ضعف و پژمردگی در برگها دیده نشود.
  ۶- ریشه نهال باید شادابی و رطوبت داشته باشد و بریدگی و شکستگی آن بسیار کم باشد.
  ۷- باید توجه داشته باشید که اعضای مختلف نهال از زخم و وجود حشرات و بیماری به دور باشد.
  ۸-از نظر سن نهال پیوندی باید یکساله (از زمان پیوند) و یا دو ساله (از زمان کاشت بذر در خزانه) سن داشته باشد. نهال های خیلی جوان و کمتر از یک سال و یا نهال های مسن و بیشتر از دو سال سن برای احداث باغ مناسب نیستند ولی گاهی برای واکاری درختان خشکیده در باغ احداث شده می توان از نهال های دو ساله نیز استفاده نمود.
  ۹-جوانه های روی تنه نهال به خصوص در دوسوم قسمت پایین تنه نهال بایستی سالم و قوی باشد تا بتواند پس از کاشت نهال در زمین اصلی و سربرداری آن شروع به فعالیت کرده و تعداد شاخه های لازم را در جهات مختلف تنها درخت تولید کند. معمولاً در نهال های مسن جوانه های قسمت پایین تنها نهال این حالت خود را از دست داده و پا به اصطلاح کور شده که باید از خرید آنها خودداری شود.
  ۱۰-نهال پیودی باید ساقه ای عمودی داشته باشد و از محل پیوند به طور مستقیم به طرف بالا رشد کرده باشد و گره یا زاویه ای با پایه پیدا نکرده باشد به عبارت دیگر تنها نهال نسبت به سطح زمین عمود باشد.
  ۱۱-نهال پیوندی باید دارای پایه و پیوندک مشخص باشد

   

   

کلمات کلیدی و مفید وب سایت